S.S. Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi olarak bizi daha iyi tanımanız için şimdiye kadar sıklıkla karşılaştığımız sorulardan ilham alarak bilgilendirici bir doküman hazırladık. Bakalım sen sorunu bulabilecek misin? 

Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) fikri nasıl oluştu?

Bu fikir, eğitim konusunu aile ve/veya eğitimci olarak dert edinen az sayıda kişinin dost sohbetlerinde gündeme geldi ve dünyada benzer okul kurma deneyimleri de göz önüne alınarak Türkiye’de de aynı şekilde bir okul kurulabileceği ve bu dertlere ve sorunlara cevap üretilebileceği iradesinin ortaya konmasıyla olgunlaşmaya başladı. Ardından da süreç içinde aynı dertlere sahip olduğu düşünülen kişilere açılarak 2009’da gönüllü bir girişime dönüştü. 2010 sonbaharında da İstanbul merkezli Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOMD) kuruldu. Bu fikir ülke genelinde yerellere yayıldı. Eğitim modelinin dört ekseninden biri olan özgün finansman ekseni ile ilk BBOM Kooperatifi Bodrum’da kuruldu ve diğer şehirlere yayılmaya başladı. 

 

BBOM evrenindeki bileşenler nerelerdedir?

Başka Bir Okul Mümkün Derneği 

BBOM Öğretmen Köyü

Diğer BBOM Eğitim Kooperatifleri

     BBOM Ankara Kooperatifi

     BBOM Ayvalık Kooperatifi

     BBOM Eskişehir Kooperatifi

     BBOM İstanbul Kooperatifi

     BBOM İzmir Kooperatifi

     BBOM Kaş Kooperatifi

Diğer İllerdeki BBOM Okulları

     Renkli Orman Anaokulu ve İlkokulu  (Bornova İzmir)

     Meraklı Kedi İlkokulu  (İncek Ankara)

     Yaşam Köyü Uçan Bisiklet İlkokulu  (Tepebaşı Eskişehir)

     Koşan Kaplumbağa Anaokulu (Kadıköy İstanbul)

 

BBOM Okullarının öne çıkan özellikleri ve diğer okullardan farkı nedir?

BBOM Okulları diğer pek çok okuldan farklı olarak alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman olmak üzere dört temel eksen üzerine kurulur.

Alternatif eğitim: BBOM Okullarında “Her çocuk kendine özgüdür ve yaşamının bir parçası olan eğitim sürecini şekillendirmeye hakkı vardır.” düşüncesinden yola çıkarak; çocukların farklı öğrenme biçimlerine, farklı ilgi ve yeteneklerine göre öğrenebileceği bir eğitim yaklaşımı benimsenir. Çocuklar kendi öğrenmelerine aktif olarak katılır ve yönetir, öğretmenler de bireysel özelliklerini tanıyarak öğrenme sürecinde çocuklara eşlik eder, onlarla beraber öğrenir.

Demokratik katılım:  BBOM Okulları, katılımcı ve barışçıl okullar olduklarından okula devam eden çocuklar, aileleri, okul çalışanları tarafından demokratik bir şekilde yönetilir.  BBOM Okullarında çocuk katılımını destekleyen sınıf çemberleri ve okul meclisleri gibi çocukların kendilerini ifade edebilecekleri bir araya gelme zamanları ve alanları vardır. Sadece okul bileşenlerinden oluşan Okul Yürütme Kurulu’nda çocuklar ile ilgili alınacak kararlara çocukların da katılması ve söz hakkı alması sağlanır. Bunun yanı sıra okuldaki çocukların Okul Yürütme Kurulu toplantısına gündem ekleme ve taleplerini dile getirme hakkı tanınır. Bu konudaki hayalimizi dinlemek için tıklayınız.

Ekolojik duruş: BBOM Okulları, gıda, temizlik, enerji kullanımı, atık yönetimi, eğitim,  gibi alanlarda tüm canlıların birbiri ile ilişkilerini inceleyen ekoloji biliminden beslenir.  Bu bağlamda mimari yapı, beslenme düzeni, tüm eğitim etkinlikleri ekolojik bakış açısıyla oluşturulur.

Özgün finansman:  BBOM Okulları, ebeveynlerin inisiyatifi ile kurulan eğitim kooperatifleri aracılığı ile açılırlar. Bu kooperatifler sosyal kooperatiftir; temel amaç kar etmek değil, ekonomik dayanışmadır. Kooperatifler, okul işletir veya ortaklarının çeşitli eğitim hizmeti ihtiyaçlarını gidermek için finansman sağlarlar. Kooperatiflerin aracılığı ile açılan okullar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar gibi işletilir ancak ticari işletme değildirler. BBOM Okullarında yıllık giderler okulda çocuğu kayıtlı olan ebeveynler tarafından eşit olarak paylaşılır.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki videoları seyretmenizi tavsiye ederiz.

Ankara Meraklı Kedi (BBOM Okulu) ODTÜ Eğitim Bilimleri Öğretim Üyeleri ile Röportaj

Başka Bir Okul Mümkün Derneği Fark Yaratanlar

Türkiye’de Başka Bir Okul Mümkün – DW Türkçe

BBOM: Karenin Dışına Çıkmak: Burak Ülman at TEDx Reset 2013

BBOM okulları diğer okullardan farklı ise,  BBOM okullarından başka okullara geçiş yapan çocuklar uyum sağlamakta zorluk çeker mi?

BBOM okullarında, çocukların karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabileceği sosyal, duygusal becerilerin gelişimine akademik başarı kadar önem verilmektedir.

Var olan BBOM okullarından mezun olan veya ayrılıp devlet veya özel okullara geçen çocukların, BBOM okullarında aldıkları sorumluluk bilinci, öğrenme hevesi, kendine güven, görev paylaşımı gibi düsturlar ile sınıflarında öne çıkarak ve model olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü daha önce BBOM okulunda olup başka bir okula geçen bir çocuğun, yeni okulunda çocuklar ile ilgili bazı hatalı uygulamaları düzeltmek için gücü eline aldığı gözlenmiştir. Bu çocuğun,  karar mekanizmasını geliştirici yönde etkilemeye çabaladığı gözlemlenmiştir. Örneğin devam ettiği devlet okulunda teneffüs sürelerinin beş dakika olmasından şikâyetçi olup teneffüs sürelerinin 10 dakikaya çıkarılması kararı alınmasında öncülük etmiştir.

Tabii ki bu konuda net bilgi sunmak için bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulsa da, şunu biliyoruz ki öz yeterliliği, öz güveni ve psikolojik dayanıklılığı yüksek çocuklar (BBOM okullarındaki eğitim, bu hedefi içeriyor) karşısına çıkan sorunları aşma konusunda büyük oranda başarılı olacaktır.

 

Neden farklı bir eğitim modeli ve okula ihtiyaç duyuyorsunuz?

Katılımcı ve barışçıl bir kültüre sahip, doğa ile uyumlu, çocukların özgür ve mutlu olduğu, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığı bir okula özlem duyduğumuz,bununla birlikte eğitim-öğretimde çocukların sözünün dinlendiği ve karar alma mekanizmalarına dahil edildiği, her çocuğa özel yaklaşan ve içlerindeki doğuştan gelen yaratıcılığı besleyen bir okul istediğimiz için başka bir okula ihtiyaç duyduk.

 

Neden katılımcı ve barışçıl sınıflar?

BBOM okullarında evrensel çocuk hakları hayata geçirilir. Buna göre çocukların kendilerini ilgilendiren belirli konularda karar alma hakları vardır. Çocuklar karar alma süreçlerine katılınca hak ve sorumluluk bilinci kazanabilirler. Böylelikle kendilerini ifade edebilen, öz güveni yüksek ve dinlemeyi, anlamayı, farklı fikirlere düşüncelere saygı duymayı öğrenen bireyler olabilmektedirler. Çocuklarımız kendi okullarındaki problemlerin çözümünde karar sahibi olunca, hem problem çözme becerileri gelişir hem de çözümün bir parçası olarak kendilerini bir topluluğa ait ve güvende hissederler. Böylece öğrenme süreçleri daha verimli olur.

Günümüzde küresel ve bireysel çapta, her alanda çatışma ortamlarının olduğunu görüyoruz. Uzlaşmazlıklar günlük yaşamın doğal bir parçasıdır. Barışçıl sınıflarda çocuklarımız bu çatışmalara karşı farkındalık geliştirirler ve şiddetsiz iletişim becerileri ile de çatışmaları sağlıklı yollardan çözmeyi deneyimler. Çatışmaların ve sorunların çözümüne iş birliği içinde çözümler bulurlar. Böylece çatışmaları çözme konusunda becerileri geliştiğinden kendilerine ve diğerlerine artan güvenleri sayesinde, çatışmalar karşısında çözüm için cesaret gösterebilirler.

 

BBOM Okullarındaki öğretmenlerin özellikleri ve rolü nedir?

BBOM okullarında öğretmenlere eşlikçi denir. Çünkü öğretmenler çocuklara kendi öğrenme yollarını bulmaları için eşlik ederler. Öğretmenler mesleki açıdan gelişmeye ve çocuklarla beraber öğrenmeye açıktır. Öğretmenler çocuklara saygı duyar, onları birer birey olarak görür, çocukların farklılıklarını kabul eder. Öğrenme ortamını çocuğun özelliklerine göre çocukla beraber düzenler. Ödül ve cezaya yer vermez, çocuğun kendi isteği ve merakı doğrultusunda öğrenmesini destekler. BBOM okullarındaki öğretmenler Bodrum’daki BBOM Öğretmen Köyü'nde BBOM eğitim modelini uygulayabilmeleri için özel eğitimlerden geçerler. 

 

Eğitim programınız Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile uyumlu mu?

BBOM okulları MEB’e bağlıdır ve MEB eğitim programına (müfredatına) uygundur. BBOM okullarındaki çocuklar MEB eğitim programlarında yer alan tüm bilgi ve becerileri kazanırlar. Fakat BBOM eğitim modelinin farkı, eğitim programının uygulanma yönteminde ortaya çıkar. Bu fark eğitim ve öğretim yöntemlerinin çocukların bireysel özelliklerine ve kendi kararlarına göre şekillenmesinde yatar. 

BBOM Derneği ve geliştirdiği eğitim modeli, MEB’in eğitim hedefleri ile örtüşmektedir. BBOM Derneği ve geliştirdiği eğitim modeli Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk tarafından da ilgi görmüştür.  Buna bağlı olarak,  ‘Çocuklar İçin Önce Öğretmen’ projesi, BBOM Derneği ve MEB tarafından ortaklaşa bir şekilde uygulanmaktadır.

 

BBOM Okullarında neden anne-babalar okulun mali ve yönetim konularıyla ilgilenir?

BBOM okulları kâr etmek amacıyla değil sosyal adalet duygusuna sahip ortak sermayeyle kurulan ve işletilen okullardır. Bu sebeple aileler okulun finansmanıyla ilgilenir ve okula kaynak sağlar. Ayrıca çocuklarımız en değerli varlıklarımız ve eğitimde aile, okul yönetimi, öğretmen hatta okulda çalışan diğer yardımcı kişilerin işbirliği olmadan ilerlemek zordur. Anne-babalar okulun yönetişimine katılırken, çocuklarımızın okulda kullandığı iletişim ve karar alma süreçlerini deneyimlemiş olurlar. Böylece çocuklarıyla beraber gelişebilir, onların eğitimi için daha başarılı ve ilgili birer rehber olabilirler.

 

BBOM Okullarında eğitim gören çocuklar mevcut eğitim sisteminin sınavlarına girince zorluk çekerler mi?

BBOM okullarında akademik süreç çocukların merak duyguları ve farklı öğrenme yolları desteklenerek sürdürülmektedir. Test çözme becerisi de sınava girecek çocuklar için desteklenebilmektedir. Çocukların kendi ilgi alanlarını keşfettikten sonra hangi meslek dallarında hayata katkı vermek istediklerine karar verdiklerinde sınavlara çalışmak için içsel motivasyonlarının arttığı gözlenmektedir.

Okullarımızda asıl hedefimiz öğrenmeyi öğretmek ve öğrenme sorumluluğu almaları için çocuklarımıza destek olmaktır. Eğer çocuk sınava girmek isterse, BBOM okullarında öğrendiği sorumluluk bilinci ve öz güveni ile bu sorumluluğunu yerine getirecek akademik ve kişisel altyapı sahip olduğu için sorun yaşamayacağını öngörmekteyiz. Bu yüzden hangi zorluk ve sınavla karşılaşırsa karşılaşsın çocuklarımızın uyum sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bizler de ebeveyn olarak olası bir zorlukta atmamız gereken adımları ve çözüm yollarını, konunun uzmanlarıyla yakın temasta olduğumuz için öngörebilir durumda olacağız. Bu durum bizi güçlü hissettiriyor.

 

BBOM Antalya süreci nasıl başladı? Şimdiye kadar neler yapıldı? Hangi aşamadayız?

BBOM oluşumlarında doğru kişilerin, doğru zamanda, doğru yerde bir araya gelmesi son derece önemlidir. Her bölgenin kendine özgü yapısı, talepleri ve ihtiyaçları olduğundan kooperatiflerin kuruluşu ve okullaşma sürecinde yaşadıkları, farklılık gösterebilmektedir. Antalya’da ilk kez 2014 yılında bir grup ebeveyn bir araya gelmiş, bazı çalışmalar (toplantılar ve diğer BBOM okullarına ziyaretler) yürütmüş, çalışma grupları oluşturulmuş ancak sonrasında ebeveynlerin kooperatifleşmeye ve okul açma çalışmalarına henüz hazır olmaması nedeniyle çalışmalar 2015 yılında duraksamıştır. Ancak bu ilk denemeyi gerçekleştiren ekibin Antalya’da BBOM farkındalığının artmasında önemli bir rolü olmuştur. Ardından 2016 yılında birkaç ebeveyn toplantılar yapmış ancak yeterli sayıya ulaşılamadığından maalesef bu girişim de sonuçsuz kalmıştır.

2018 Şubat ayından itibaren topluluk yeniden bir araya gelerek BBOM Derneği ile toplantı ve bir BBOM okulu ziyareti gerçekleştirmiştir. Topluluk bu tarihten sonra düzenlediği panel, tanıtımlar, aile eğitimleri, sosyal etkinlikler, sanat etkinlikleriyle ekibini büyütmüş ve aidiyet duygusu, güven, birlikte iş yapma kabiliyeti geliştirerek kooperatifleşme sürecini tamamlamıştır. 8.8.2019 tarihi itibariyle S.S. Antalya Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi olarak kurumsal kimliğe geçiş yapmıştır (Ana sözleşme 22.08.2019 tarihli 9892 sayılı Türkiye Sicil Gazetesi).

Ekim 2020’de okul binamız kiralanmıştır. Binamız Döşemealtı’nda 5 dönüm arsa içerisindedir ve yaklaşık 700 metrekaredir.  

Şu anda öğretmen seçimi, okulun açılması için MEB dosyasının hazırlanması, okulun tadilat işleri, tanıtım işleri ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. 

Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda Şubat 2021’de anaokulumuzu, Eylül 2021’de ilkokulumuzu açmayı hedefliyoruz. Elbette tüm bu planlar sizlerin katılımı ile daha kolay ve güçlü bir şekilde gerçekleşecektir. BBOM felsefesine gönül vermiş tüm ebeveynleri bizlerle tanışmaya ve BBOM Antalya ailesinin bir ferdi olmaya davet ediyoruz.

 

Bu zamana kadar yapılan finansal çalışmaların sonucu nedir?

Bu konudaki çalışmalarımız halen devam etmektedir. Gerek okulun mekânsal tasarımı (arsa, mimari yapı, iç donanım) gerekse okulun işletilmesi ile ilgili farklı senaryolar ile yapılan farklı hesaplamalarımız mevcuttur. Ancak şu anda okulun yeri, kirası, okula kayıt olacak çocuk sayısı vb. gibi konular netleşmediğinden tam bir rakam vermek gerçekçi olmayacaktır. Ancak yaptığımız çalışmalar sonucunda okul ücretimizin,   ortalama bir özel okul ücretinin biraz altında olacağını tahmin etmekteyiz. Bu konuda detaylı bilgi almak için finans çemberimiz ile görüşmenizi öneririz.

 

BBOM Antalya hakkındaki gelişmeleri nasıl takip edebilirim?

BBOM Antalya faaliyetlerini sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp toplu iletişim aracı ile oluşturulan “BBOM ANTALYA” grubumuza katılıp etkinliklerimizden ve gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Bunun için bizimle iletişim kurup telefon numaranızı iletmeniz yeterli. Instagram ve Facebook sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı adımız @bbomantalya’dır. Bunların haricinde daha detaylı sorularınız ve doküman talebiniz olursa antalya@baskabirokulmumkun.net veya bbomantalya@gmail.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

 

Ebeveyn olarak ben de dâhil olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Eğer kendinizi BBOM felsefesine yakın görüyorsanız ve çocuğunuzun BBOM Antalya okullarında eğitim görmesini istiyorsanız kooperatifimizin ortağı olmalısınız. Bunun öncesinde sizlere tavsiyemiz, çalışmalarımıza katılıp bizlerle tanışmanız, çocuğunuzun çocuklarımızla tanışıp kaynaşmasını sağlamanız. Sonrasını zaten sürekli yüz yüze konuşacağız…

Kooperatif ortakları ile yüz yüze tanışmak ve onlardan bilgi almak için belirli aralıklarla düzenleyeceğimiz tanışma buluşmalarını sosyal medyadan takip etmenizi öneririz. Telefonla bilgi almak için ise kooperatifimizin iletişim sorumluları ile irtibata geçebilirsiniz. (Türker: 0533 636 92 59 - Ayşegül:  0507 8399744)

Kooperatifin işleyişine katkı sunmak, emek koymak özellikle bizim gibi bu işin başındaki kooperatifler için önem arz ediyor. Bu emek, üyelerin özelliklerine, ayırabileceği vakte göre değişkenlik gösterebilir. İhtiyaçlar dahilinde küçük veya büyük ayırt etmeden her türlü katkının bizim için çok değerli olduğunu bilmenizi isteriz.

Kooperatife ortak olmadan çocuğumu okula gönderebilir miyim? Kooperatife ortak olursam sorumluluklarım neler?

Okula çocuk kaydettirmek isteyen her ebeveyn kooperatife ortak olmalıdır. Eğitimin hedeflerine ulaşabilmesi sadece öğretim programları tek başına yeterli değildir, ancak okulun öğretmenleri, idari kadrosu, fiziki altyapısı, yönetim şekli ve çevresiyle beraber (aile-sosyal etki alanı) bir bütün olarak dönüşümü ile mümkün olabilir. Çocukların ebeveynleri okulu finanse eden kooperatifin işleri ve işleyişi ile ilgili söz ve oy hakkına sahip olarak bu dönüşüme de ortak olurlar.

Kooperatif ortakları kooperatifi kurarken bir sözleşme imzalarlar. Bu sözleşmede ortaklar hak ve sorumlulukları karşılıklı belirlemiş olurlar. Bizimle iletişime geçerek sözleşme ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Neden diğer kooperatifler gibi fazladan ortak alıp kâr etmiyorsunuz? Kooperatif neden herkese açık değil?

Modelin dördüncü ekseni "özgün finansman" tam da bunun için vardır. Eğitimin ticarileştikçe niteliğinin düştünü gözlemlemekteyiz. Dolayısı ile BBOM Okulları daha nitelikli eğitim vermek için ticari kâr amacı gütmeden işletilirler. BBOM bileşeni olan kooperatiflerin anasözleşmeleri farklılık gösterebilmektedir. Ancak genel olarak kooperatiflerde sadece ebeveyn olarak okula çocuk gönderenler veya göndermeyi taahhüt edenler kooperatiflere ortak olarak alınır. BBOM Okullarının kuruluş ve işletilmesi sürecinde yaşanan tecrübeler bunun en doğru yol olduğunu göstermektedir. Daha fazla ortak olması kooperatifin kar etmesi anlamına gelmemektedir. Sosyal kooperatifte temel amaç kâr etmek değil, ekonomik dayanışmadır. Kooperatifimiz bir eğitim kooperatifidir, okul işletir ve sadece ortakların eğitim hizmeti ihtiyacını giderme amacı güder.

BBOM Antalya topluluğuna neden katılmalıyım?

Aslında bu, cevabı sizde olan bir soru. Bizlerden bazıları çocuğu için başka bir okul aradığından, bazıları bir eğitimci olarak katılımcı ve barışçıl öğrenme kavramına duyduğu meraktan,  bazılarımız da düzenlediğimiz bir eğitimde bize katıldı. Nedeni ne olursa olsun, eşitlik, dayanışma, aidiyet, barış, yaratıcılıkla beraber daha fazlasının yaşamımıza girdiğini gördük.

BBOM Antalya katılımcı ve barışçıl bir öğrenme topluluğudur ve topluluğun her üyesi farklı açıdan beslenerek ve diğerlerini besleyerek beraberce gelişir.

Okulda Sınıf mevcudu nedir? Okul tam gün mü?

Antalya Çocuk Köyü Okullarında eğitim tam gündür. Sabah saat 09:00'da okulda eğitim başlar ve 17:00'de tamamlanır. Şehir merkezinden servis 08:00'de MarkAntalya'dan hareker eder (İhtiyaca göre rota ve başlangıç yeri belirlenebilmektedir).

Siz bir özel okul mu olacaksınız?

Evet, okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve Milli Eğitim Programını uygulayan fakat ticari amaç ve kaygı taşımayan bir özel okuldur.

 

Antalya’da açılacak olan BBOM Okulunun kayıt ve öğretim sürecinde ödeyeceğimiz ücreti ne olacak?

BBOM okullarının yıllık ücretleri var olan özel okulların ücretlerinden biraz daha düşük olması öngörülmektedir. Okul ücreti yıllık giderin kar eklenmeden çocuk sayısına bölünmesi ile hesaplandığı düşünüldüğünde sizler de bu dayanışmaya katılırsanız okul fiyatları daha da düşük olacaktır.

Bu konu ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Okul nerede olacak ve ne zaman açılacak?

Okulumuz Antalya merkez ilçelerinden Döşemealtı'nda 5000 metrekare bahçe içinde iki katlı 700 metrekare kapalı alanı lan bir binada açılacaktır. Anaokulumuzun açılışını Şubat 2021'de planlamaktayız. İlkokul açma hedefimiz 2021-2022 Eğitim öğretim yılı başıdır (Eylül 2021).

Gönüllü olarak size destek olmak istiyorum. Ne yapabilirim?

BBOM felsefesine kendini yakın gören ancak çocuğu için eğitim hizmetine ihtiyacı olmayan ve bir sosyal sorumluluk duygusu ile bizlere destek olan birçok gönüllümüz bulunmaktadır. Gönüllülerimiz ilgi ve becerilerine göre bize destek olurlar. Okulumuzun ihtiyaçları süreç içinde ortaya çıktığından yapabileceklerinizi öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sizinle irtibata geçebilmemiz için web sitemizde yer alan gönüllü destek formunu doldurmanızı öneririz.

Dernek ile kooperatiflerin ilişkisi nasıl?

BBOM Derneği’nin hiçbir kooperatif ile organik bir bağı bulunmamaktadır. Kooperatifler derneğe bağlı değildir. Ancak Kooperatifler ile dernek arasında bir iyi niyet anlaşması vardır. Dernek, kooperatif okulları için model geliştirir, topluluk araçlarını (sosyokrasi, onarıcı adalet, şiddetsiz iletişim, derin demokrasi, vb.) kullanması için eğitimler düzenler, kooperatifler arası iletişim sağlar, hem ebeveynler için hem öğretmenler için eğitim materyali (kitaplar, posterler, kartlar, vb.) üretir, öğretmenlerin, öğretmen köyünde BBOM modeline adaptasyonunu sağlar (bir BBOM Okulunda göreve başladıktan bir yıl sonra). BBOM Derneği tüm bu işleri oluşturulan çalışma çemberlerindeki gönüllüler aracılığı ile yürütür ve masraflarını yarattığı kaynaklar ile sağlar. Her yıl tüm BBOM bileşenlerinin temsilcilerinin katıldığı yıl içindeki faaliyetlerin ve bir sonraki senin planlaması görüşüldüğü İVME (İlkeler, Varsayımlar ve Mekanizmalar) toplantısını organize eder. Oluşturulan bu modele ve desteklere karşılık kooperatifler aylık olarak derneğe bir miktar bağışta bulunurlar.

Kooperatif neden kar payı dağıtmıyor?

BBOM kooperatifleri sosyal kooperatif statüsünde bir eğitim kooperatifidir. Yasal olarak eğitim kooperatifleri ortaklarına kar payı dağıtamazlar. Sosyal kooperatifler, devletin eksik kaldığı alanlarda toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulurlar ve kar amacı gütmezler. Okul harici elde edilen bir kar var ise bunu ortaklarına dağıtmaz ancak ortaklarının daha iyi hizmet alması için bu karı kullanır (öğretmen maaşlarının iyileştirilmesi, eğitim alanlarının yenilenmesi, büyütülmesi, daha çok burslu öğrenci okutulması, vb.).