top of page

Düşlerimize Ortak Olacak Çalışma Arkadaşları Arıyoruz

Antalya Çocuk Köyü Okulları olarak 2022-2023 Eğitim Öğretim yılından itibaren aramıza katılacak, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen hakları hayata geçirecek, çocukların  kendilerini gerçekleştirmelerine yardım edecek öğretmen adaylarını arıyoruz.

Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) modelini tanıyor, BBOM ilkelerine inanıyor  ve yeni açılacak olan okulumuzda çalışmak istiyorsanız; aşağıdaki  bilgileri okuyup, bağlantıda yer alan formu doldurmanızı rica ederiz. Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

İstihdam Edilecek Personel

Okul Öncesi Öğretmeni

Okul Öncesi Yardımcı Öğretmei

Sınıf Öğretmeni

İlkokul Branş Öğretmenleri (Sanat - Spor)

Okul Psikolojik Danışmanı

Başvuru Sahiplerinde Aranan Temel Özellikler

BBOM Okulları çalışanlarının belirlenmesi sürecinde başvuru sahiplerinde aranacak temel ölçütler aşağıda  sıralanmıştır.

● BBOM ilke ve değerlerine inanmak.

● Mesleki Yeterlilik: İlgili alanda lisans mezunu olmak. Pedagojik formasyona sahip olmak ve alternatif eğitim  uygulamaları ile bireyselleştirilmiş eğitim uygulamalarına yatkın olmak.

● Alan Yeterliliği: BBOM Okulunda disiplinler arası bir yapı gerçekleşir. Dolayısıyla ana alan yeterliliklerine ek  olarak bir alanda yetkin olmak ve/veya ilgi ve deneyim sahibi olmak.

● Genel Yeterlilik: BBOM okulunda çocukların çok-kültürlülükle tanışması, ilgi ve potansiyellerini keşfederek  kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlanması planlanmakta ve çocuklara öğretim programında yer alan  dersler ve etkinlikler dışında da olanaklar yaratılmasını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Dolayısıyla alan  uzmanlığı ve profesyonel uzmanlık dışında herhangi bir sanatsal ya da kültürel etkinlik konusunda çocuklarla  paylaşacak düzeyde ilgi, deneyim ve/veya yeterlilik sahibi olmak.

● Çocuklarla Deneyim: Burada beklenen sadece resmi iş deneyimi değildir. İş deneyimi tercih sebebi olmakla  birlikte, henüz iş deneyimi olmayan ancak MEB onaylı pedagojik formasyona sahip olan çalışan adayları da BBOM  Okullarında çalışan olmak için başvurabilirler. Ancak başvuru sahiplerinin staj, gönüllü çalışmalar, resmi projeler  gibi uygulamalarla “çocuklarla çalışma deneyimine sahip olmak” temel ölçütlerden biridir.

● Materyal ve program geliştirme deneyimi ile alternatif değerlendirme yöntemleri konusunda bilgili olmak  tercih sebebidir.

● Çatışma çözümü, onarıcı adalet konularında bilgili olması eğitimler almış olması tercih sebebidir.

● İçermeci karar alma mekanizmaları konusunda bilgi sahibi olması eğitimler almış olması tercih sebebidir.

● Katılımcı ve barışçıl sınıflar konusunda eğitim almış olması tercih sebebidir.

● Özel eğitim gereksinimi olan çocuklarla deneyimli olunması tercih sebebidir.

● Öğretim teknolojileri ile ilişkisinin çocuklara rehberlik edecek düzeyde olması tercih sebebidir.

● En az 2 yıl resmi olarak öğretmenlik yapmış olması tercih sebebidir.

● İlkyardım bilgisi/sertifikası olması tercih sebebidir.

● Tüm başvurularda BBOM yaklaşımı, katılımcı ve barışçıl sınıflar ve alternatif eğitim uygulamaları  konusunda bilgi/ deneyim sahibi olmak ve/veya BBOM Öğretmen Köyü’nden eğitim almış olmak tercih sebebidir.  

 

Alınacak Öğretmenlerden Beklentilerimiz

BBOM Okulları’nda alternatif pedagojik yaklaşım, demokratik yönetim, çocuk katılımının esas olduğu ve ekolojik  duruşun gerekleri BBOM çalışanlarına MEB yönetmelikleri ile tanımlanan görev ve sorumluluklara ek olarak farklı  bir görev tanımı çizmektedir. Bu doğrultuda okul yaşamının gerektirdiği görevlerin büyük bir bölümün BBOM  Okulu çalışanları arasında iş bölümü ile paylaşılması hedeflenmektedir. Genel çerçeve ile çalışanların görev  tanımları aşağıdaki biçimde özetlenebilir:

 

Tüm öğretmenlerden;

● BBOM ilke ve değerlerini okul yaşamına yansıtmak ve çocukların içselleştirmesini sağlamak için aktif rol  alması,

● Çocuklara potansiyellerini keşfetmek ve kendi öğrenme süreçlerini tasarlamaları konusunda kılavuzluk  etmesi,

● Öğretmenlik yaptıkları alan dışından, çocukların gelişimine katkı sağlayacak bireysel ilgi, beceri ve  yetkinliklerini çocuklarla paylaşması,

● Okulda demokratik yönetimin, karar alma mekanizmalarının ve okul meclisinin işlerliğinin aktif parçası  olması,

● Hem çocuklar hem de çalışma arkadaşlarıyla yatay ilişkiler kurması,

● Tam zamanlı çalışmayı benimsemesi,

● BBOM Okullarının temsilciliğini yapması,

● Çocukları fiziksel ya da duygusal tehlike oluşturabilecek her türlü etmenden koruması,

 ● Bir aksilik ya da kaza anında durumu değerlendirip, gerekli ilk müdahaleyi yapmaları, gerektiği takdirde  diğer eğitim kadrosu üyelerini bilgilendirmesi, onlara başvurması,

● Çocuklar arasında ya da çocuklarla kendisi arasında herhangi bir ayrım gözetmeksizin, uygun şekilde  onlarla ilişki kurması,

● Çocukların fiziksel ya da duygusal ihtiyaçlarını fark edip, bu ihtiyaçlara uygun şekilde ve yollarla cevap  vermesi,

● Çocukların düşüncelerinin kalıp içine alınmadan, mümkün olan en özgür halleriyle oluşmasına yardımcı  olması,

● Saygı çerçevesinde ve başkalarının haklarını ihlal etmeden, çocukların kendilerini istedikleri biçimde,  özgürce ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve buna mümkün olduğunca alan yaratması,

beklenir.

 

Başvuru ve İstihdam Süreci

1. AŞAMA:  İlan & Başvuru 

Başvuru Formu sadece internet ortamında doldurulabilmektedir. Başvuru sahiplerinin bilgilerinde gizlilik esastır.  Başvuru sahiplerinin kişisel bilgileri, BBOM Antalya’nın açacağı okulun çalışanlarının belirlenmesine ilişkin süreçte  görev alan kişiler dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş ile paylaşılmayacaktır. MEB yeterliliklerini taşımayan, örneğin geçerli formasyonu olmayan  başvurular değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınmayan başvuru sahipleri e-posta aracılığı ile bilgilendirilecektir.

2. AŞAMA: Özgeçmiş ve Niyet Mektubu Değerlendirmesi

Adaylardan toplanan özgeçmişler ve niyet mektupları BBOM Derneği ve BBOM Kooperatifleri Temsilcileri  arasından oluşturulacak BBOM Öğretmen Seçim Süreci (ÖSS) Kurulu tarafından okunacak ve değerlendirecektir.  Başvurular, değerlendirme yapacak kurula başvuru formunun ilk bölümü ayrılarak ve isimsiz olarak iletilecektir. Bu  değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerinin bir kısmı üçüncü aşamaya, yetkinlik bazlı mülakata davet  edileceklerdir. Mülakata davet edilmeyen başvuru sahipleri telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirilecektir.

 

3. AŞAMA: Yetkinlik Bazlı Mülakat

ÖSS Kurulu tarafından değerlendirme sonucunda yetkinlik bazlı mülakata çağırılacak adaylarla görüşmeler – önceden belirlenen değerlendirme kıstasları çerçevesinde yapılandırılmış olarak– bir komisyon tarafından  gerçekleştirilecektir. Hangi pozisyon için mülakat yapılacağına bağlı olarak ekipte psikoloji, pedagoji, insan  kaynakları, eğitim bilimleri, program geliştirme gibi alanlardan çalışanlar yer alacaktır. Mülakatlar sonucunda,  komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler bir sıralama ile ÖSS Kurulu’na aktarılacaktır.

 

4. AŞAMA: Son Görüşme

ÖSS Kurulu tarafından, komisyondan aktarılan değerlendirmeler ışığında başvuru sahipleri ikinci ve son görüşmeye  davet edilecektir. Bu görüşme ile hedeflenen, BBOM Antalya Eğitim Kooperatifi’nin açacağı okulun çalışanlarının  nihai olarak belirlenmesidir. Görüşmelerde; BBOM Antalya Eğitim Kooperatifi’nin çalışanlara sağlayacağı olanaklar,  istihdam koşulları, okulun çalışanlardan beklentileri gibi konular temel oluşturacaktır. ÖSS Kurulu, görüşme yaptığı  başvuru sahipleri arasından okulun gereksinimleri doğrultusunda okulun çalışanlarını belirleyecektir. Başvuru  sahibi tüm adaylara başvurularının sonucu, görüşmeden sonraki iki hafta içerisinde telefonla bildirilecektir.

 

Sen de, 

Çocuk merkezli, katılımcı ve barışçıl bir okulda çalışmanın hayalini kuruyorsan, 

Alternatif eğitime ilgi duyuyorsan,

Antalya’da bir BBOM okulunun  olduğunu duyduğunda heyecanlandıysan, 

BBOM Modelini tanıyor ve BBOM ilkelerine inanıyorsan,

Çocuklarımızın öğrenme yolculuğunda onlara eşlik etmek ve kendilerini gerçekleştirmelerine yardım etmek  istiyorsan,

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bu yazıyı okuyup, ardından bu formu 24 Haziran’a kadar doldurur musun?  Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

bottom of page